Giải tích sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc để tìm hệ số góc và tung độ gốc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc là , trong đó là hệ số góc và là tung độ gốc.
Bước 1.2
Tìm các giá trị của bằng dạng .
Bước 2
Tìm hệ số góc và tung độ gốc của phương trình thứ hai.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Viết lại dưới dạng biết hệ số góc và tung độ gốc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc là , trong đó là hệ số góc và là tung độ gốc.
Bước 2.1.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.1
Kết hợp .
Bước 2.1.3
Sắp xếp lại các số hạng.
Bước 2.2
Tìm các giá trị của bằng dạng .
Bước 3
So sánh hệ số góc của hai phương trình.
Bước 4
So sánh dạng thập phân của một hệ số góc với nghịch đảo âm của hệ số góc khác. Nếu chúng bằng nhau thì các đường thẳng vuông góc nhau. Nếu chúng không bằng nhau thì các đường thẳng không vuông góc nhau.
Bước 5
Các phương trình không vuông góc nhau vì hệ số góc của hai đường thẳng không phải là các số nghịch đảo âm.
Không vuông góc
Bước 6
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.