Giải tích sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Cả hai hệ số góc của đều bằng .
Song song
Bước 2
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.