Giải tích sơ cấp Ví dụ

Xác định xem (0,0) có phải là là một nghiệm không
, ,
Bước 1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Nhân với .
Bước 1.2
Cộng .
Bước 2
, nên không có đáp án.
Không có đáp án
Bước 3
Nhân với .
Không có đáp án
Bước 4
, phương trình luôn đúng.
Không có đáp án
Bước 5
Cặp có thứ tự này không phải là nghiệm của hệ phương trình.
không phải là đáp án
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.