Giải tích sơ cấp Ví dụ

Xác định xem là hệ phụ thuộc, độc lập, hay không tương thích
,
Bước 1
Giải hệ phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Nhân mỗi phương trình với giá trị làm cho các hệ số của đối nhau.
Bước 1.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1.1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.2.1.1.2
Viết lại ở dạng .
Bước 1.2.1.1.3
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1.1.3.1
Nhân với .
Bước 1.2.1.1.3.2
Nhân với .
Bước 1.2.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.2.1
Nhân với .
Bước 1.3
Cộng hai phương trình với nhau để loại bỏ khỏi hệ phương trình.
Bước 1.4
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 1.4.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.4.2.1.2
Chia cho .
Bước 1.4.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.3.1
Chia cho .
Bước 1.5
Thay giá trị tìm được cho vào một trong các phương trình ban đầu sau đó giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.1
Thay giá trị tìm được cho vào một trong các phương trình ban đầu để giải tìm .
Bước 1.5.2
Cộng .
Bước 1.6
Đáp án cho hệ phương trình độc lập có thể được biểu diễn như một điểm.
Bước 2
Vì hệ có một giao điểm, nên hệ này độc lập.
Độc lập
Bước 3
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.