Giải tích sơ cấp Ví dụ

, ,
Bước 1
Chọn hai phương trình và loại bỏ một biến. Trong trường hợp này, loại bỏ .
Bước 2
Loại bỏ khỏi hệ phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Nhân mỗi phương trình với giá trị làm cho các hệ số của đối nhau.
Bước 2.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.2.1.1.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.1.2.1
Nhân với .
Bước 2.2.1.1.2.2
Nhân với .
Bước 2.2.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.2.1
Nhân với .
Bước 2.3
Cộng hai phương trình với nhau để loại bỏ khỏi hệ phương trình.
Bước 2.4
Phương trình kết quả có đã bị loại bỏ.
Bước 3
Chọn hai phương trình khác và loại bỏ .
Bước 4
Loại bỏ khỏi hệ phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Nhân mỗi phương trình với giá trị làm cho các hệ số của đối nhau.
Bước 4.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1.1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 4.2.1.1.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1.1.2.1
Nhân với .
Bước 4.2.1.1.2.2
Nhân với .
Bước 4.2.1.1.2.3
Nhân với .
Bước 4.2.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.2.1
Nhân với .
Bước 4.2.3
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.3.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.3.1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 4.2.3.1.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.3.1.2.1
Nhân với .
Bước 4.2.3.1.2.2
Nhân với .
Bước 4.2.4
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.4.1
Nhân với .
Bước 4.3
Cộng hai phương trình với nhau để loại bỏ khỏi hệ phương trình.
Bước 4.4
Phương trình kết quả có đã bị loại bỏ.
Bước 5
Lấy phương trình kết quả và loại bỏ một biến khác. Trong trường hợp này, loại bỏ .
Bước 6
Loại bỏ khỏi hệ phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Nhân mỗi phương trình với giá trị làm cho các hệ số của đối nhau.
Bước 6.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1.1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 6.2.1.1.2
Nhân.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1.1.2.1
Nhân với .
Bước 6.2.1.1.2.2
Nhân với .
Bước 6.2.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.2.1
Nhân với .
Bước 6.3
Cộng hai phương trình với nhau để loại bỏ khỏi hệ phương trình.
Bước 6.4
Phương trình kết quả có đã bị loại bỏ.
Bước 6.5
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.5.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 6.5.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.5.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.5.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 6.5.2.1.2
Chia cho .
Bước 6.5.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.5.3.1
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.5.3.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 6.5.3.1.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.5.3.1.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 6.5.3.1.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 6.5.3.1.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 7
Thay giá trị của vào một phương trình với đã được loại bỏ và giải tìm biến còn lại.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1
Thay giá trị của vào một phương trình với đã được loại bỏ.
Bước 7.2
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.2.1.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 7.2.1.1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 7.2.1.1.3
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 7.2.1.1.4
Viết lại biểu thức.
Bước 7.2.1.2
Kết hợp .
Bước 7.2.1.3
Nhân với .
Bước 7.2.2
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.2.2.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 7.2.2.2
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 7.2.2.3
Kết hợp .
Bước 7.2.2.4
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 7.2.2.5
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.2.2.5.1
Nhân với .
Bước 7.2.2.5.2
Trừ khỏi .
Bước 7.2.2.6
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 7.2.3
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.2.3.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 7.2.3.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.2.3.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.2.3.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 7.2.3.2.1.2
Chia cho .
Bước 7.2.3.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.2.3.3.1
Nhân tử số với nghịch đảo của mẫu số.
Bước 7.2.3.3.2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.2.3.3.2.1
Di chuyển dấu âm đầu tiên trong vào tử số.
Bước 7.2.3.3.2.2
Đưa ra ngoài .
Bước 7.2.3.3.2.3
Đưa ra ngoài .
Bước 7.2.3.3.2.4
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 7.2.3.3.2.5
Viết lại biểu thức.
Bước 7.2.3.3.3
Nhân với .
Bước 7.2.3.3.4
Nhân với .
Bước 7.2.3.3.5
Chia hai giá trị âm cho nhau sẽ có kết quả là một giá trị dương.
Bước 8
Thay giá trị của từng biến đã biết vào một trong các phương trình ban đầu và giải tìm biến còn lại.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Thay giá trị của mỗi biến đã biết vào một trong các phương trình ban đầu.
Bước 8.2
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.2.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.2.1.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.2.1.1.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.2.1.1.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 8.2.1.1.1.2
Viết lại biểu thức.
Bước 8.2.1.1.2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.2.1.1.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 8.2.1.1.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 8.2.1.1.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 8.2.1.2
Trừ khỏi .
Bước 8.2.2
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 9
Đáp án cho hệ phương trình có thể được biểu diễn như một điểm.
Bước 10
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng điểm:
Dạng phương trình:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.