Giải tích sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Nhân mỗi phương trình với giá trị làm cho các hệ số của đối nhau.
Bước 2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.1.1.2
Nhân với .
Bước 2.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Nhân với .
Bước 3
Cộng hai phương trình với nhau để loại bỏ khỏi hệ phương trình.
Bước 4
, nên các phương trình giao nhau tại vô số điểm.
Vô số đáp án
Bước 5
Giải một trong các phương trình để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 5.2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 5.2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.2.2.1.2
Chia cho .
Bước 5.2.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.3.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.3.1.1
Chia cho .
Bước 5.2.3.1.2
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.3.1.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 5.2.3.1.2.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.3.1.2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 5.2.3.1.2.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.2.3.1.2.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 5.2.3.1.3
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 6
Đáp án là tập hợp của các cặp có thứ tự và làm cho đúng.
Bước 7
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng điểm:
Dạng phương trình:
Bước 8
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.