Giải tích sơ cấp Ví dụ

, , ,
Bước 1
Đây là dãy cấp số nhân vì giữa các số hạng kề nhau có một tỉ số chung. Trong trường hợp này, ta nhân số hạng đứng trước với sẽ cho ra số hạng kế tiếp trong dãy. Nói cách khác, .
Cấp số nhân:
Bước 2
Đây là dạng của một cấp số nhân.
Bước 3
Thay vào các giá trị của .
Bước 4
Đây là công thức để tìm tổng của số hạng đầu tiên của cấp số nhân. Để tính, hãy tìm các giá trị của .
Bước 5
Thay thế các biến bằng các giá trị đã biết để tìm .
Bước 6
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 6.2
Trừ khỏi .
Bước 7
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1
Trừ khỏi .
Bước 7.2
Chia cho .
Bước 7.3
Nhân với .
Bước 8
Quy đổi phân số sang một số thập phân.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.