Giải tích sơ cấp Ví dụ

, ,
Bước 1
Đây là dãy cấp số nhân vì giữa các số hạng kề nhau có một tỉ số chung. Trong trường hợp này, ta nhân số hạng đứng trước với sẽ cho ra số hạng kế tiếp trong dãy. Nói cách khác, .
Cấp số nhân:
Bước 2
Tổng của một chuỗi được tính bằng công thức . Đối với tổng của một cấp số nhân vô hạn , khi tiến dần đến , tiến dần đến . Do đó, tiến dần đến .
Bước 3
Các giá trị có thể được đặt trong phương trình .
Bước 4
Rút gọn phương trình để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1
Viết ở dạng một phân số với một mẫu số chung.
Bước 4.1.2
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 4.1.3
Trừ khỏi .
Bước 4.2
Nhân tử số với nghịch đảo của mẫu số.
Bước 4.3
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.3.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.3.3
Viết lại biểu thức.
Bước 4.4
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.