Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Thay vào giá trị của để tìm số hạng thứ .
Bước 2
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.