Giải tích sơ cấp Ví dụ

, ,
Bước 1
Đây là dãy cấp số nhân vì giữa các số hạng kề nhau có một tỉ số chung. Trong trường hợp này, ta nhân số hạng đứng trước với sẽ cho ra số hạng kế tiếp trong dãy. Nói cách khác, .
Cấp số nhân:
Bước 2
Đây là dạng của một cấp số nhân.
Bước 3
Thay vào các giá trị của .
Bước 4
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 5
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 6
Kết hợp .
Bước 7
Thay vào giá trị của để tìm số hạng thứ .
Bước 8
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Trừ khỏi .
Bước 8.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 9
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.1
Đưa ra ngoài .
Bước 9.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 9.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 9.2.3
Viết lại biểu thức.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.