Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Vì có một giá trị của cho mỗi giá trị của trong , nên mối liên hệ này là một hàm số.
Mối liên hệ là một hàm số.
Bước 2
Sử dụng định nghĩa nghịch đảo của hàm số để tìm nghịch đảo của tập hợp. Nghịch đảo tìm được bằng cách hoán đổi các giá trị của trong mỗi cặp có thứ tự.
Bước 3
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.