Giải tích sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Tập xác định là tập hợp tất cả các giá trị của . Khoảng biến thiên là tập hợp tất cả các giá trị của .
Tập xác định:
Khoảng biến thiên:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.