Giải tích sơ cấp Ví dụ

Xác định xem f có là hàm ngược của g không
,
Bước 1
Vì có một giá trị của cho mỗi giá trị của trong , nên mối liên hệ này là một hàm số.
Mối liên hệ là một hàm số.
Bước 2
Tập xác định là tập hợp tất cả các giá trị của . Khoảng biến thiên là tập hợp tất cả các giá trị của .
Tập xác định:
Khoảng biến thiên:
Bước 3
Vì có một giá trị của cho mỗi giá trị của trong , nên mối liên hệ này là một hàm số.
Mối liên hệ là một hàm số.
Bước 4
Tập xác định là tập hợp tất cả các giá trị của . Khoảng biến thiên là tập hợp tất cả các giá trị của .
Tập xác định:
Khoảng biến thiên:
Bước 5
Khoảng biến thiên của mối liên hệ thứ nhất bằng với tập xác định của mối liên hệ thứ hai . Tuy nhiên, tập xác định của mối liên hệ thứ nhất không bằng khoảng biến thiên của mối liên hệ thứ hai , có nghĩa là không phải là nghịch đảo của và ngược lại.
không phải là nghịch đảo của
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.