Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2
Viết lại biểu thức.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.