Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.2.2
Viết lại biểu thức.
Bước 2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2
Chia cho .
Bước 3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 4
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Nhân với .
Bước 4.2
Di chuyển sang phía bên trái của .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.