Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Nhân với .
Bước 2
Nhân với .
Bước 3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 6
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.