Giải tích sơ cấp Ví dụ

, ,
Bước 1
Các nghiệm là các điểm nơi đồ thị cắt trục x .
tại các nghiệm
Bước 2
Đã tìm được nghiệm tại bằng cách giải tìm khi .
Thừa số là
Bước 3
Đã tìm được nghiệm tại bằng cách giải tìm khi .
Thừa số là
Bước 4
Đã tìm được nghiệm tại bằng cách giải tìm khi .
Thừa số là
Bước 5
Kết hợp tất cả các thừa số trong một phương trình.
Bước 6
Nhân tất cả các thừa số để rút gọn phương trình .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 6.1.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 6.1.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 6.2
Rút gọn và kết hợp các số hạng đồng dạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1.1
Nhân với .
Bước 6.2.1.2
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 6.2.1.3
Viết lại ở dạng .
Bước 6.2.1.4
Nhân với .
Bước 6.2.2
Trừ khỏi .
Bước 6.3
Khai triển bằng cách nhân mỗi số hạng trong biểu thức thứ nhất với mỗi số hạng trong biểu thức thứ hai.
Bước 6.4
Rút gọn các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.4.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.4.1.1
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.4.1.1.1
Nhân với .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.4.1.1.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 6.4.1.1.1.2
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 6.4.1.1.2
Cộng .
Bước 6.4.1.2
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 6.4.1.3
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.4.1.3.1
Di chuyển .
Bước 6.4.1.3.2
Nhân với .
Bước 6.4.1.4
Nhân với .
Bước 6.4.1.5
Nhân với .
Bước 6.4.2
Rút gọn bằng cách cộng các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.4.2.1
Trừ khỏi .
Bước 6.4.2.2
Cộng .
Bước 7
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.