Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Đặt giá trị đối số trong lớn hơn để tìm nơi biểu thức xác định.
Bước 2
Tập xác định là tất cả các giá trị của và làm cho biểu thức xác định.
Ký hiệu khoảng:
Ký hiệu xây dựng tập hợp:
Bước 3
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.