Giải tích sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Điền các giá trị của vào phương trình để xác định xem cặp có thứ tự có phải là một đáp án.
Bước 2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Nhân với .
Bước 2.2
Trừ khỏi .
Bước 3
, nên không có đáp án.
Không có đáp án
Bước 4
Vì phương trình không đúng khi các giá trị được sử dụng, nên cặp có thứ tự không phải là một đáp án.
Cặp có thứ tự không phải là một nghiệm của phương trình.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.