Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Tìm tập xác định cho .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Đặt số trong dấu căn trong lớn hơn hoặc bằng để tìm nơi biểu thức xác định.
Bước 1.2
Tập xác định là tất cả các giá trị của và làm cho biểu thức xác định.
Ký hiệu khoảng:
Ký hiệu xây dựng tập hợp:
Ký hiệu khoảng:
Ký hiệu xây dựng tập hợp:
Bước 2
Để tìm điểm cuối của hàm căn bậc hai, thay giá trị , chính là giá trị cuối trong tập xác định, vào .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 2.2
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 2.2.2
Viết lại ở dạng .
Bước 2.2.3
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.
Bước 2.2.4
Câu trả lời cuối cùng là .
Bước 3
Điểm cuối của hàm căn bậc hai là .
Bước 4
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.