Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.1.1.2
Chia cho .
Bước 2.2.1.2
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.1.2.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.1.2.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.1.2.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 2.2.1.2.2.4
Chia cho .
Bước 2.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Chia cho .
Bước 3
Để tạo một bình phương của tam thức ở bên trái của phương trình, hãy tìm một giá trị bằng với bình phương của một nửa của .
Bước 4
Cộng số hạng vào mỗi vế của phương trình.
Bước 5
Rút gọn phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5.2.1.2
Cộng .
Bước 6
Phân tích thừa số tam thức chính phương thành .
Bước 7
Giải phương trình để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1
Lấy căn đã chỉ định của cả hai vế của phương trình để loại bỏ số mũ ở vế trái.
Bước 7.2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.2.1
Viết lại ở dạng .
Bước 7.2.2
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.
Bước 7.3
Đáp án hoàn chỉnh là kết quả của cả hai phần dương và âm của đáp án.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.3.1
Đầu tiên, sử dụng giá trị dương của để tìm đáp án đầu tiên.
Bước 7.3.2
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.3.2.1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 7.3.2.2
Cộng .
Bước 7.3.3
Tiếp theo, sử dụng giá trị âm của để tìm đáp án thứ hai.
Bước 7.3.4
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.3.4.1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 7.3.4.2
Cộng .
Bước 7.3.5
Đáp án hoàn chỉnh là kết quả của cả hai phần dương và âm của đáp án.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.