Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Sử dụng công thức bậc hai để tìm các đáp án.
Bước 2
Thay các giá trị , , và vào công thức bậc hai và giải tìm .
Bước 3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.1.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.2.1
Nhân với .
Bước 3.1.2.2
Nhân với .
Bước 3.1.3
Trừ khỏi .
Bước 3.1.4
Viết lại ở dạng .
Bước 3.1.5
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.
Bước 3.1.6
plus or minus is .
Bước 3.2
Nhân với .
Bước 3.3
Chia cho .
Bước 4
Câu trả lời cuối cùng là sự kết hợp của cả hai đáp án.
Nghiệm kép
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.