Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Biệt thức của một hàm bậc hai là biểu thức bên trong dấu căn của công thức bậc hai.
Bước 2
Thay vào các giá trị của , , và .
Bước 3
Tính kết quả để tìm biệt thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.1.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.2.1
Nhân với .
Bước 3.1.2.2
Nhân với .
Bước 3.2
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.