Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Di chuyển tất cả các số hạng sang vế trái của phương trình và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 1.2
Trừ khỏi .
Bước 2
Khi phương trình bậc hai đã ở dạng chính tắc, có thể tìm được các giá trị của , , và .
Bước 3
Sử dụng dạng chính tắc của phương trình để tìm , cho phương trình bậc hai này.
, ,
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.