Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 2
Khi phương trình bậc hai đã ở dạng chính tắc, có thể tìm được các giá trị của , , và .
Bước 3
Sử dụng dạng chính tắc của phương trình để tìm , cho phương trình bậc hai này.
, ,
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.