Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Cộng .
Bước 2
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 2.2
Trừ khỏi .
Bước 3
Loại bỏ số hạng chứa giá trị tuyệt đối. Điều này tạo ra một ở vế phải của phương trình vì .
Bước 4
Đáp án hoàn chỉnh là kết quả của cả hai phần dương và âm của đáp án.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Đầu tiên, sử dụng giá trị dương của để tìm đáp án đầu tiên.
Bước 4.2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 4.2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.2.2.1.2
Chia cho .
Bước 4.3
Tiếp theo, sử dụng giá trị âm của để tìm đáp án thứ hai.
Bước 4.4
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.4.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 4.4.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.4.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.4.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.4.2.1.2
Chia cho .
Bước 4.4.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.4.3.1
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 4.5
Đáp án hoàn chỉnh là kết quả của cả hai phần dương và âm của đáp án.
Bước 5
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Dạng hỗn số:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.