Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Đưa lũy thừa hoàn hảo ra ngoài .
Bước 1.2
Đưa lũy thừa hoàn hảo ra ngoài .
Bước 1.3
Sắp xếp lại phân số .
Bước 2
Đưa các số hạng dưới căn thức ra ngoài.
Bước 3
Kết hợp .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.