Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Số hạng cao nhất trong một đa thức là số hạng với bậc cao nhất.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.