Giải tích sơ cấp Ví dụ

Tìm bậc, số hạng cao nhất, và hệ số của số hạng cao nhất
Bước 1
Bậc của một đa thức là bậc cao nhất của các số hạng của nó.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Xác định số mũ của các biến trong mỗi số hạng, và cộng chúng lại với nhau để tìm bậc của từng số hạng.
Bước 1.2
Số mũ lớn nhất là bậc của đa thức.
Bước 2
Số hạng cao nhất trong một đa thức là số hạng với bậc cao nhất.
Bước 3
Hệ số cao nhất của một đa thức là hệ số của số hạng cao nhất.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Số hạng cao nhất trong một đa thức là số hạng với bậc cao nhất.
Bước 3.2
Hệ số cao nhất trong một đa thức là hệ số của số hạng cao nhất.
Bước 4
Liệt kê các đáp án.
Bậc đa thức:
Số hạng cao nhất:
Hệ số của số hạng cao nhất:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.