Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Viết lại dưới dạng biết hệ số góc và tung độ gốc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc là , trong đó là hệ số góc và là tung độ gốc.
Bước 1.2
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 1.3
Sắp xếp lại .
Bước 2
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc, hệ số góc là .
Bước 3
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.