Giải tích sơ cấp Ví dụ

Tìm điểm cuối biết điểm đầu (-5,9) và trung điểm (3,0)
,
Bước 1
Công thức trung điểm là .
Bước 2
Đặt bằng tọa độ .
Bước 3
Giải tìm .
Bước 4
Thay các giá trị cho vào .
Bước 5
Rút gọn vế phải của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1.1
Nhân với .
Bước 5.1.2
Nhân với .
Bước 5.2
Cộng .
Bước 6
Đặt bằng tọa độ .
Bước 7
Giải tìm .
Bước 8
Thay các giá trị cho vào .
Bước 9
Rút gọn vế phải của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.1.1
Nhân với .
Bước 9.1.2
Nhân với .
Bước 9.2
Trừ khỏi .
Bước 10
Điểm cuối là .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.