Giải tích sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Viết ở dạng một phương trình.
Bước 2
Thay bằng công thức tốc độ biến thiên trung bình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Có thể tìm tốc độ biến thiên trung bình của một hàm số bằng cách tính sự thay đổi trong giá trị của hai điểm chia cho sự thay đổi trong giá trị của hai điểm.
Bước 2.2
Thay phương trình cho , thay trong hàm bằng giá trị tương ứng.
Bước 3
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.1.2
Nhân với .
Bước 3.1.3
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.3.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.1.3.2
Nhân với .
Bước 3.1.4
Trừ khỏi .
Bước 3.1.5
Nhân với .
Bước 3.1.6
Trừ khỏi .
Bước 3.1.7
Trừ khỏi .
Bước 3.2
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Nhân với .
Bước 3.2.2
Trừ khỏi .
Bước 3.3
Chia cho .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.