Giải tích sơ cấp Ví dụ

Tìm phương trình bằng công thức biết một điểm và hệ số góc
,
Bước 1
Tìm hệ số góc của đường thẳng nằm giữa bằng , chính là sự biến thiên của trên sự biến thiên của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Hệ số góc bằng sự biến thiên trong chia cho sự biến thiên trong , hoặc thay đổi dọc chia cho thay đổi ngang.
Bước 1.2
Sự biến thiên trong bằng với sự chênh lệch trong tọa độ x (còn được gọi là thay đổi ngang), và sự biến thiên trong bằng với sự chênh lệch trong tọa độ y (còn được gọi là thay đổi dọc).
Bước 1.3
Thay các giá trị của vào phương trình để tìm hệ số góc.
Bước 1.4
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1.1
Nhân với .
Bước 1.4.1.2
Trừ khỏi .
Bước 1.4.2
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.2.1
Nhân với .
Bước 1.4.2.2
Trừ khỏi .
Bước 1.4.3
Chia cho .
Bước 2
Sử dụng hệ số góc và một điểm đã cho để thay ở dạng biết một điểm và hệ số góc , được tìm từ phương trình hệ số góc .
Bước 3
Rút gọn phương trình và giữ nó ở dạng biết một điểm và hệ số góc.
Bước 4
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1
Viết lại.
Bước 4.1.2
Rút gọn bằng cách cộng các số 0.
Bước 4.1.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 4.1.4
Nhân với .
Bước 4.2
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 4.2.2
Cộng .
Bước 5
Liệt kê phương trình ở các dạng khác nhau.
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc:
Dạng biết một điểm và hệ số góc:
Bước 6
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.