Giải tích sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Sử dụng công thức khoảng cách để xác định khoảng cách giữa hai điểm.
Bước 2
Thay các giá trị thực tế của các điểm vào công thức khoảng cách.
Bước 3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Trừ khỏi .
Bước 3.2
Nâng lên bất kỳ số mũ dương nào sẽ cho .
Bước 3.3
Trừ khỏi .
Bước 3.4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.5
Cộng .
Bước 3.6
Viết lại ở dạng .
Bước 3.7
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.
Bước 4
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.