Giải tích sơ cấp Ví dụ

Xác định các điểm zero và bội số của chúng
Bước 1
Đặt bằng với .
Bước 2
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 2.2
Take the specified root of both sides of the equation to eliminate the exponent on the left side.
Bước 2.3
Bất cứ nghiệm nào của đều là .
Bước 2.4
Đáp án hoàn chỉnh là kết quả của cả hai phần dương và âm của đáp án.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1
Đầu tiên, sử dụng giá trị dương của để tìm đáp án đầu tiên.
Bước 2.4.2
Tiếp theo, sử dụng giá trị âm của để tìm đáp án thứ hai.
Bước 2.4.3
Đáp án hoàn chỉnh là kết quả của cả hai phần dương và âm của đáp án.
Bước 2.5
Bội số của một nghiệm là số lần nghiệm xuất hiện. Ví dụ, một thừa số của có một nghiệm tại với bội số là .
(Bội số của )
(Bội số của )
(Bội số của )
(Bội số của )
Bước 3
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.