Giải tích sơ cấp Ví dụ

, ,
Bước 1
Lập hàm hợp.
Bước 2
Tính bằng cách thay giá trị của vào .
Bước 3
Viết lại ở dạng .
Bước 4
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 4.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 4.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 5
Rút gọn và kết hợp các số hạng đồng dạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1.1
Nhân với .
Bước 5.1.2
Nhân với .
Bước 5.1.3
Nhân với .
Bước 5.1.4
Nhân với .
Bước 5.2
Cộng .
Bước 6
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 7
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1
Nhân với .
Bước 7.2
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.