Giải tích sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Thay thế các ký hiệu hàm số bằng các hàm số thực sự trong .
Bước 2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Đưa ra ngoài .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 2.1.3
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.2
Chia cho .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.