Giải tích sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Thay thế các ký hiệu hàm số bằng các hàm số thực sự trong .
Bước 2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Rút gọn bằng cách nhân.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.1.2
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.1
Viết lại bằng tính chất giao hoán của phép nhân.
Bước 2.1.2.2
Nhân với .
Bước 2.2
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.1
Di chuyển .
Bước 2.2.1.2
Nhân với .
Bước 2.2.2
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.