Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Viết ở dạng một phương trình.
Bước 2
Hoán đổi vị trí các biến.
Bước 3
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 3.2
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 3.3
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 3.3.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.3.2.1.2
Chia cho .
Bước 3.3.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.3.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.3.1.1
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 3.3.3.1.2
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.3.1.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.3.3.1.2.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.3.1.2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.3.3.1.2.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.3.3.1.2.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 4
Replace with to show the final answer.
Bước 5
Kiểm tra xem có là hàm ngược của không.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Để kiểm tra có phải là hàm ngược không, ta kiểm tra xem không.
Bước 5.2
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1
Lập hàm hợp.
Bước 5.2.2
Tính bằng cách thay giá trị của vào .
Bước 5.2.3
Rút gọn các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.3.1
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.3.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 5.2.3.1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 5.2.3.1.3
Đưa ra ngoài .
Bước 5.2.3.1.4
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.3.1.4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 5.2.3.1.4.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.2.3.1.4.3
Viết lại biểu thức.
Bước 5.2.3.2
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 5.2.4
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.4.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 5.2.4.2
Nhân với .
Bước 5.2.4.3
Nhân với .
Bước 5.2.5
Rút gọn các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.5.1
Kết hợp các số hạng đối nhau trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.5.1.1
Cộng .
Bước 5.2.5.1.2
Cộng .
Bước 5.2.5.2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.5.2.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.2.5.2.2
Chia cho .
Bước 5.3
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.1
Lập hàm hợp.
Bước 5.3.2
Tính bằng cách thay giá trị của vào .
Bước 5.3.3
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.3.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 5.3.3.2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.3.2.1
Di chuyển dấu âm đầu tiên trong vào tử số.
Bước 5.3.3.2.2
Đưa ra ngoài .
Bước 5.3.3.2.3
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.3.3.2.4
Viết lại biểu thức.
Bước 5.3.3.3
Nhân với .
Bước 5.3.3.4
Nhân với .
Bước 5.3.3.5
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.3.5.1
Đưa ra ngoài .
Bước 5.3.3.5.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.3.3.5.3
Viết lại biểu thức.
Bước 5.3.3.6
Nhân với .
Bước 5.3.4
Kết hợp các số hạng đối nhau trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.4.1
Trừ khỏi .
Bước 5.3.4.2
Cộng .
Bước 5.4
, nên là hàm ngược của .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.