Giải tích sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Tìm tích của các hàm số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Thay thế các ký hiệu hàm số bằng các hàm số thực sự trong .
Bước 1.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.2.2
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.2.1
Viết lại bằng tính chất giao hoán của phép nhân.
Bước 1.2.2.2
Nhân với .
Bước 1.2.3
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.3.1
Di chuyển .
Bước 1.2.3.2
Nhân với .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.3.2.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 1.2.3.2.2
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 1.2.3.3
Cộng .
Bước 2
Tập xác định của biểu thức là tất cả các số thực trừ trường hợp biểu thức không xác định. Trong trường hợp này, không có số thực nào làm cho biểu thức không xác định.
Ký hiệu khoảng:
Ký hiệu xây dựng tập hợp:
Bước 3
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.