Giải tích sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 2.2
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.2.2
Nhân với .
Bước 2.3
Rút gọn bằng cách cộng và trừ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Cộng .
Bước 2.3.2
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.