Giải tích sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Lập phần giao của tập hợp .
Bước 2
Giao của hai tập hợp là tập hợp của các phần tử có trong cả hai tập hợp.
Bước 3
Phần bù của hai tập hợp là các phần tử còn lại của mà không phải là phần tử của giao của hai tập hợp.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.