Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Tập lũy thừa của một tập hợp là tập hợp của tất cả các tập hợp con của . Tập hợp con đầu tiên sẽ được đặt chính nó. Tiếp theo, tìm tất cả các tập hợp con có chứa một phần tử ít hơn (trong trường hợp này là các phần tử ). Tiếp tục với quá trình này cho đến khi tìm được tất cả các tập hợp con bao gồm cả tập hợp rỗng.
Tập lũy thừa =
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.