Giải tích sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Lập phần giao của tập hợp .
Bước 2
Giao của hai tập hợp là tập hợp của các phần tử có trong cả hai tập hợp.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.