Giải tích sơ cấp Ví dụ

Xác định xem A có là một tập Con của B không
,
Bước 1
is a subset of because is contained within .
is a subset of
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.