Giải tích sơ cấp Ví dụ

Tìm định thức của ma trận tìm được
Bước 1
Cộng các phần tử tương ứng với nhau.
Bước 2
Simplify each element.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Trừ khỏi .
Bước 2.2
Cộng .
Bước 2.3
Cộng .
Bước 2.4
Cộng .
Bước 3
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 4
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1
Nhân với .
Bước 4.1.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.2.1
Nhân với .
Bước 4.1.2.2
Nhân với .
Bước 4.2
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.