Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Choose the row or column with the most elements. If there are no elements choose any row or column. Multiply every element in column by its cofactor and add.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Consider the corresponding sign chart.
Bước 1.2
The cofactor is the minor with the sign changed if the indices match a position on the sign chart.
Bước 1.3
The minor for is the determinant with row and column deleted.
Bước 1.4
Multiply element by its cofactor.
Bước 1.5
The minor for is the determinant with row and column deleted.
Bước 1.6
Multiply element by its cofactor.
Bước 1.7
The minor for is the determinant with row and column deleted.
Bước 1.8
Multiply element by its cofactor.
Bước 1.9
The minor for is the determinant with row and column deleted.
Bước 1.10
Multiply element by its cofactor.
Bước 1.11
Add the terms together.
Bước 2
Nhân với .
Bước 3
Nhân với .
Bước 4
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Choose the row or column with the most elements. If there are no elements choose any row or column. Multiply every element in row by its cofactor and add.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1
Consider the corresponding sign chart.
Bước 4.1.2
The cofactor is the minor with the sign changed if the indices match a position on the sign chart.
Bước 4.1.3
The minor for is the determinant with row and column deleted.
Bước 4.1.4
Multiply element by its cofactor.
Bước 4.1.5
The minor for is the determinant with row and column deleted.
Bước 4.1.6
Multiply element by its cofactor.
Bước 4.1.7
The minor for is the determinant with row and column deleted.
Bước 4.1.8
Multiply element by its cofactor.
Bước 4.1.9
Add the terms together.
Bước 4.2
Nhân với .
Bước 4.3
Nhân với .
Bước 4.4
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.4.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 4.4.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.4.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.4.2.1.1
Nhân với .
Bước 4.4.2.1.2
Nhân với .
Bước 4.4.2.2
Trừ khỏi .
Bước 4.5
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.5.1
Nhân với .
Bước 4.5.2
Trừ khỏi .
Bước 4.5.3
Cộng .
Bước 5
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Choose the row or column with the most elements. If there are no elements choose any row or column. Multiply every element in row by its cofactor and add.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1.1
Consider the corresponding sign chart.
Bước 5.1.2
The cofactor is the minor with the sign changed if the indices match a position on the sign chart.
Bước 5.1.3
The minor for is the determinant with row and column deleted.
Bước 5.1.4
Multiply element by its cofactor.
Bước 5.1.5
The minor for is the determinant with row and column deleted.
Bước 5.1.6
Multiply element by its cofactor.
Bước 5.1.7
The minor for is the determinant with row and column deleted.
Bước 5.1.8
Multiply element by its cofactor.
Bước 5.1.9
Add the terms together.
Bước 5.2
Nhân với .
Bước 5.3
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 5.3.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.2.1.1
Nhân với .
Bước 5.3.2.1.2
Nhân với .
Bước 5.3.2.2
Trừ khỏi .
Bước 5.4
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 5.4.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.2.1.1
Nhân với .
Bước 5.4.2.1.2
Nhân với .
Bước 5.4.2.2
Trừ khỏi .
Bước 5.5
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.5.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.5.1.1
Nhân với .
Bước 5.5.1.2
Nhân với .
Bước 5.5.2
Cộng .
Bước 5.5.3
Cộng .
Bước 6
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1.1
Nhân với .
Bước 6.1.2
Nhân với .
Bước 6.2
Cộng .
Bước 6.3
Cộng .
Bước 6.4
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.