Giải tích sơ cấp Ví dụ

Tìm cơ sở và kích thước cho không gian hạch của ma trận
Bước 1
Viết ở dạng một ma trận bổ sung cho .
Bước 2
Tìm dạng ma trận hàng bậc thang rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Bước 2.1.2
Rút gọn .
Bước 2.2
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 2.2.2
Rút gọn .
Bước 2.3
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 2.3.2
Rút gọn .
Bước 2.4
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Bước 2.4.2
Rút gọn .
Bước 2.5
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.5.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 2.5.2
Rút gọn .
Bước 2.6
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.6.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 2.6.2
Rút gọn .
Bước 3
Sử dụng ma trận tìm được để kết luận đáp án cuối cùng cho hệ phương trình.
Bước 4
Viết một vectơ nghiệm bằng cách giải theo các biến tự do trong mỗi hàng.
Bước 5
Viết nghiệm dưới dạng một tổ hợp tuyến tính của các vectơ.
Bước 6
Viết ở dạng một tập hợp nghiệm.
Bước 7
Đáp án là tập hợp các vectơ được tạo ra từ các biến tự do của hệ phương trình.
Cơ sở của :
Kích thước của :
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.