Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Xem xét biểu đồ dấu tương ứng.
Bước 2
Sử dụng biểu đồ dấu và ma trận đã cho để tìm đồng hệ số cho từng phần tử.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Tính định thức con cho phần tử .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Định thức con của là định thức có hàng và cột bị xóa.
Bước 2.1.2
Tính định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 2.1.2.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.1.2.2.1.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.2.1.2.1
Nhân với .
Bước 2.1.2.2.1.2.2
Nhân với .
Bước 2.1.2.2.2
Cộng .
Bước 2.2
Tính định thức con cho phần tử .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Định thức con của là định thức có hàng và cột bị xóa.
Bước 2.2.2
Tính định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.2.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 2.2.2.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.2.2.2.1.2
Nhân với .
Bước 2.2.2.2.2
Trừ khỏi .
Bước 2.3
Tính định thức con cho phần tử .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Định thức con của là định thức có hàng và cột bị xóa.
Bước 2.3.2
Tính định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.2.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 2.3.2.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.3.2.2.1.2
Nhân với .
Bước 2.3.2.2.2
Trừ khỏi .
Bước 2.4
Tính định thức con cho phần tử .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1
Định thức con của là định thức có hàng và cột bị xóa.
Bước 2.4.2
Tính định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.2.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 2.4.2.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.4.2.2.1.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.2.2.1.2.1
Nhân với .
Bước 2.4.2.2.1.2.2
Nhân với .
Bước 2.4.2.2.2
Trừ khỏi .
Bước 2.5
Tính định thức con cho phần tử .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.5.1
Định thức con của là định thức có hàng và cột bị xóa.
Bước 2.5.2
Tính định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.5.2.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 2.5.2.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.5.2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.5.2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.5.2.2.1.2
Nhân với .
Bước 2.5.2.2.2
Cộng .
Bước 2.6
Tính định thức con cho phần tử .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.6.1
Định thức con của là định thức có hàng và cột bị xóa.
Bước 2.6.2
Tính định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.6.2.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 2.6.2.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.6.2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.6.2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.6.2.2.1.2
Nhân với .
Bước 2.6.2.2.2
Trừ khỏi .
Bước 2.7
Tính định thức con cho phần tử .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.7.1
Định thức con của là định thức có hàng và cột bị xóa.
Bước 2.7.2
Tính định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.7.2.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 2.7.2.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.7.2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.7.2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.7.2.2.1.2
Nhân với .
Bước 2.7.2.2.2
Cộng .
Bước 2.8
Tính định thức con cho phần tử .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.8.1
Định thức con của là định thức có hàng và cột bị xóa.
Bước 2.8.2
Tính định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.8.2.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 2.8.2.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.8.2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.8.2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.8.2.2.1.2
Nhân với .
Bước 2.8.2.2.2
Cộng .
Bước 2.9
Tính định thức con cho phần tử .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.9.1
Định thức con của là định thức có hàng và cột bị xóa.
Bước 2.9.2
Tính định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.9.2.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 2.9.2.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.9.2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.9.2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.9.2.2.1.2
Nhân với .
Bước 2.9.2.2.2
Trừ khỏi .
Bước 2.10
Ma trận đồng hệ số là ma trận định thức con có dấu thay đổi đối với các phần tử tại vị trí trên biểu đồ dấu.
Bước 3
Chuyển vị ma trận bằng cách chuyển các hàng thành các cột.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.