Giải tích sơ cấp Ví dụ

Viết ở dạng biết hệ số góc và tung độ gốc
Bước 1
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc là , trong đó là hệ số góc và là tung độ gốc.
Bước 2
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.