Giải tích sơ cấp Ví dụ

Viết ở dạng biết hệ số góc và tung độ gốc
Bước 1
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc là , trong đó là hệ số góc và là tung độ gốc.
Bước 2
Viết lại dưới dạng biết hệ số góc và tung độ gốc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 2.2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 2.2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.2.1.2
Chia cho .
Bước 2.2.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.3.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.3.1.1
Chia cho .
Bước 2.2.3.1.2
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.3.1.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.3.1.2.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.3.1.2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.3.1.2.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.3.1.2.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 2.2.3.1.2.2.4
Chia cho .
Bước 2.3
Sắp xếp lại .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.