Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Tìm các hoành độ gốc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Để tìm (các) hoành độ gốc, thay vào cho và giải tìm .
Bước 1.2
Giải phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Cho tử bằng không.
Bước 1.2.2
, nên không có đáp án.
Không có đáp án
Không có đáp án
Bước 1.3
Để tìm (các) hoành độ gốc, thay vào cho và giải tìm .
(các) hoành độ gốc:
(các) hoành độ gốc:
Bước 2
Tìm các tung độ gốc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Để tìm (các) tung độ gốc, thay vào cho và giải tìm .
Bước 2.2
Giải phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 2.2.2
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 2.2.3
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.3.1
Trừ khỏi .
Bước 2.2.3.2
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 2.3
(các) tung độ gốc ở dạng điểm.
(các) tung độ gốc:
(các) tung độ gốc:
Bước 3
Liệt kê các phần giao.
(các) hoành độ gốc:
(các) tung độ gốc:
Bước 4
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.