Giải tích sơ cấp Ví dụ

Tìm hệ số góc của một đường thẳng vuông góc
Bước 1
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc để tìm hệ số góc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc là , trong đó là hệ số góc và là tung độ gốc.
Bước 1.2
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc, hệ số góc là .
Bước 2
Phương trình đường thẳng vuông góc với phải có hệ số góc là nghịch đảo âm của hệ số góc ban đầu.
Bước 3
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.1.2
Viết lại biểu thức.
Bước 3.2
Nhân với .
Bước 4
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.