Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc để tìm hệ số góc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc là , trong đó là hệ số góc và là tung độ gốc.
Bước 1.2
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc, hệ số góc là .
Bước 2
Tất cả các đường thẳng song song với đều có cùng hệ số góc .
Bước 3
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.